Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Kasjan Zarzycki

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CreoCraft Solutions – Kasjan

Zarzycki z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: Wodna 4/2, 58-560 Jelenia

Góra, NIP: 8862655619, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

1. Zakres przetwarzanych danych.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i

przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane

podczas procesów rejestracji w Serwisie:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

2. Cel i czas przetwarzania danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług

m.in. utrzymanie

Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a

także przesyłanie

informacji marketingowych (w tym newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas

zgodny z

obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz

zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą

przechowywane do czasu cofnięcia

przez Państwa zgody.

3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych

(prawo do

bycia zapomnianym).

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a

także żądania

od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania

w formie

Elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać

mailowo na adres

administratora creocraft.kontakt@gmail.com

5. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub

otrzymywania ich

z zewnętrznego źródłaTwoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie

kurierskiej.

Informacja o profilowaniu oraz efekcie profilowania danych 

W naszym sklepie online! Chcemy zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie zakupowe, dlatego korzystamy z procesu profilowania danych osobowych. Profilowanie pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje preferencje i potrzeby, co umożliwia nam dostarczanie spersonalizowanych ofert i rekomendacji produktów. 

Poprzez analizę Twoich wcześniejszych zakupów, przeglądanych produktów oraz zachowań na stronie, jesteśmy w stanie lepiej dostosować naszą ofertę do Twoich indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu możemy zaproponować Ci produkty, które są dla Ciebie najbardziej atrakcyjne, oszczędzając Twój czas i zapewniając satysfakcję z zakupów. 

Chcemy podkreślić, że dbamy o ochronę Twojej prywatności. Wszystkie dane, które zbieramy i przetwarzamy w ramach profilowania, są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Masz także pełną kontrolę nad swoimi danymi i możesz w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje preferencje zakupowe. 

Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym sklepie online, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

PUODO jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ma uprawnienia do ścigania naruszeń tych przepisów. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszą firmę, możesz złożyć skargę do PUODO. 

Możesz skontaktować się z PUODO za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w tym pisemnie, za pośrednictwem formularza internetowego lub osobiście. Na stronie internetowej PUODO znajdziesz więcej informacji na temat procedur składania skarg oraz kontaktów. 

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się złożyć skargę do organu nadzorczego, zalecamy najpierw skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli rozważyć Twoje obawy i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. 

Dbamy o ochronę Twoich danych osobowych i jesteśmy gotowi podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nasz sklep online, i zapewniamy, że Twoja prywatność jest dla nas priorytetem. 

I: Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.creocraft-solutions.pl prowadzony jest

przez Kasjana Zarzyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CreoCraft

– Kasjan Zarzycki – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności

przedstawione są powyżej.

• 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy

zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa

polskiego.

• 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do

negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy

Regulamin.

• 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej

Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów

utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania

Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

• 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

• 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu

nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/

• 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych,

oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

• 8. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich

• 9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

poprzez stronę internetową www.creocraft-solutions.pl

• 10. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie

przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z

podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość

Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość

komunikowania się z nim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe

przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30

maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

• 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze

zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W

przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy.

• 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia

sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,

korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.II: Definicje

• 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach

oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

• 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony –

rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

• 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony,

przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z

wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

• 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy

składania zamówień na odległość;

• 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas

osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;

• 6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego

poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na

dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru

osobistego w Sklepie stacjonarnym;

• 7. SKLEP STACJONARNY – miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej przez

Sprzedawcę;

• 8. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.creocraft-solutions.pl

• 9. SPRZEDAWCA – Kasjan Zarzycki

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CreoCraft Solutions – Kasjan

Zarzycki z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: Wodna 4/2, 58-560 Jelenia

Góra, NIP: 8862655619, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiejprowadzonej przez ministra

właściwego d.s. gospodarki.

• 10. USŁUGODAWCA – Kasjan Zarzycki

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CreoCraft Solutions – Kasjan

Zarzycki z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: Wodna 4/2, 58-560 Jelenia

Góra, NIP: 8862655619, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego d.s. gospodarki.

• 11. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za

pośrednictwem Sklepu internetowego;

• 12. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu

internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową

• 13. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

• 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca

produkty za pośrednictwem sklepu internetowego;

• 15. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego

oferta zawarcia umowy sprzedaży;

• 16. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

• 17. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu

rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący

zawieraniu umów sprzedaży;

• 18. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie

internetowym;• 19. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

• 20. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

• 21. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez

Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku

indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na

stronie internetowej formy płatności;

• 22. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez

Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń

prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy

dostawy;

• 23. DOKUMENT SPRZEDAŻY – Paragon będący potwierdzeniem umowy sprzedaży;

• 24. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza

odstąpienia od umowy;

• 25. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie

obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania

nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

• 26. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu,

stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu,

umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

• 27. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu

późniejszego ich zakupu;

• 28. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym

zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

• 29. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona

do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

• 30. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub

adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń,

będące adresami do korespondencji;

• 31. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego

produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres

przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w

przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form

dostawy produktu;

• 32. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu

teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie

określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w

Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia

przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie

Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości

nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

• 33. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system

techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola

formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

• 34. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz

oprogramowanie umożliwiające transmisję;

• 35. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III: Rejestracja

• 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.• 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz

rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe

dane.

• 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać

następujące dane:

a) E-mail

b) Imię

c) Nazwisko

d) Ulica i nr domu/mieszkania

e) Miasto

f ) Kod pocztowy

g) Kraj

h) Telefon

Opcjonalnie może podać Nazwę Firmy oraz NIP, oraz wskazać inny Adres wysyłki, niż dane

Zamawiającego.

• 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi na wskazany

adres email zostanie przesłany link aktywacyjny.

• 5. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy kliknąć w link potwierdzający założenie

konta.

• 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną

zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu

zgodnego z rzeczywistością.

• 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie

po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i

poinformowaniu o tym Sklepu.

IV: Zamówienia

• 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

poprzez stronę internetową www.creocraft-solutions.pl , mailem pod adresem:

creocraft.kontakt@gmail.com , oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy poprzez telefon i fax-em pod numerem +48 570 048 283.

• 2. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do

piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych sytuacji powodujących

niefunkcjonowanie sklepu)

• 3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

• 4. Firmy z siedzibą w krajach Unii Europejskiej posiadające NIP europejski.

• 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną

Sprzedawcy przez Kupującego.

• 6. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w

Sklepie www.creocraft-solutions.pl Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za

pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

• 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który

zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem

zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

• 8. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie

wartości zamówienia.• 9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.

Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wysyłki towaru i sposobu płatności. Po dokonaniu

tych czynności należy wybrać przycisk „złóż zamówienie” w przypadku potwierdzenia

złożonego zamówienia.

• 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia

złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się

wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

• 11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać

zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

• 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego

• 13. Wysyłka towaru następuje maksymalnie w ciągu 72 godzin od daty zaksięgowania

pełnej należności na konto sklepu w przypadku zamówień płatnych przelewem lub od

złożenia zamówienia w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem. W przypadku

wyboru opcji odbioru osobistego, płatność następuje przy odbiorze towaru.

• 14. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień

odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie

stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu

internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupującego produktu w

Sklepie stacjonarnym.

V: Sposób płatności

• 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto

• 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

• 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości

kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

• 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w

szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący

dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

• 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu

internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI: Realizacja dostawy

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 20 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki.

• 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

• 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

• 3. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności, przy wyborze płatności

przelewem lub innych przelewów. Niezwłocznie po złożeniu i skompletowaniu zamówienia

realizowane są dostawy za pobraniem.

• 4. Ceny transportu zależne są od sposobu składanego zamówienia jak również wybranego

sposobu zapłaty i są podawane Klientowi w momencie składania zamówienia.

• 5. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostępne

sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

• 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest

dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy,zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego

zamówienia.

• 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie

zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia,

Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej

samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony

przez strony sposób.

• 9. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 informacja o odpowiedzialności za

przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany

adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

• 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest

dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy,

zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez

niego zamówienia

• 11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie

zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia,

Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej

samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony

przez Strony sposób.

• 12. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę

możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności

przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał

odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych

roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia

przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument

skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą

telefonicznie: +48 570 048 283 bądź na adres e-mail: creocraft.kontakt@gmail.com

• 13. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest

zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności

przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W

przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie

transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze

Sprzedawcą telefonicznie: +48 570 048 283 bądź na adres

e-mail: creocraft.kontakt@gmail.com

VII: Reklamacje rękojmia

• 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu

cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach

określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (

rękojmia).

• 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem

świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania

rzeczy Konsumentowi.

• 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od

wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej

niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli

przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania

rzeczy Konsumentowi.

• 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności

rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy

stwierdzone przed upływem tego terminu.• 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności

rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a

Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

• 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub

jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej

działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w

swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się

jako producent.

• 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji

gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

• 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za

którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według

instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

• 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed

upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od

momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie

zakupu spoczywa na Konsumencie.

• 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

• 11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

• 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na

rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby

nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w

miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę

Konsument jest upoważniony do odesłania

rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

• 13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis

niezgodności towaru z Umową.

• 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W

przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta

za uzasadnione.• 15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może

wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

• 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub

usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

• 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest

niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak

również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób

zaspokojenia roszczenia.

• 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli

doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

• 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do

ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy

bez wady.

• 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

• 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od

Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od

wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę,

Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo

Sprzedawcy.

• 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt

tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

• 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i

ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych

z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy

zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy

sprzedanej.

• 24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

• 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z

powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na

wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od

Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do

wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

• 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z

tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą,

przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego

zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do

postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu

rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd

zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia

prowadzonej mediacji.

• 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy

sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, ajeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu

trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z

podmiotem trzecim stała się prawomocna.

• 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu

od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to,

że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem

okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może

żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i

ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z

nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

• 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku

naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

• 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z

tytułu rękojmi.

• 31. Adresem reklamacyjnym jest: CreoCraft Solutions – Kasjan Zarzycki 58-560 Jelenia

Góra, ul. Wodna 4/2

VIII: Gwarancja

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej – przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX: Polityka cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Cookies

mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie

uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. marketingowych (remarketing)

3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach

reklamowych, w szczególności sieci Google,

4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która

uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji,

korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje

przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi

dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w

najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

• 1. Sklep internetowy www.creocraft-solutions.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu

gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

• 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową

Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz

utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

• 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa )

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka

internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne

blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub

dokumentacja przeglądarki internetowej.

• 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego

wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

• 5. Sklep internetowy www.creocraft-solutions.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

• 6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie

sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia

anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony

internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

• 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą

podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPd) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do

strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

• 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

• 9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony

danych osobowych.

• 10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie

upoważnienie do dostępu do danych.

X: Odstąpienie od umowy – zwroty produktów

• 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na

odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z

wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,

składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia

mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie

można wysłać drogą elektroniczną na adres: creocraft.kontakt@gmail.com bądź też

listownie na adres:

Creocraft Solutions Kasjan Zarzycki

Ul. Wodna 4/2, 58-560 Jelenia Góra

• 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego

Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również

pod adresem www.creocraft-solutions.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach

Konsumenta.

• 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o

przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu

należności.

• 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o

odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail,

podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o

odstąpieniu od umowy.

• 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

• 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14

dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

• 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko

oraz koszt.

• 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów

będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w

sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech,

funkcjonalności oraz charakteru produktu.

• 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest

zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

• 10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi

rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

• 11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z

uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

• 12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na

nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego

mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub

przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o

prawach konsumenta.

• 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• 14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo

do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i

których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne

do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia

od Umowy;

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej – przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI: Świadczenie usług drogą elektroniczną

• 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi

Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

• 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

• 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w

Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

• 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez

Usługobiorcę.

• 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to:

komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka

internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768

pikseli.

• 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny

z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw

własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o

charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób

bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego

oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym

niezamówionej informacji handlowej.

• 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej

za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres

poczty elektronicznej: creocraft.kontakt@gmail.com lub pisemnie na adres: CreoCraft

Solutions – Kasjan Zarzycki , ul Wodna 4/2, 58-560 Jelenia Góra. Usługodawca rozpatrzy

reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia

reklamacji.

• 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o

świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: creocraft.kontakt.pl lub pisemnie na adres: CreoCraft

Solutions – Kasjan Zarzycki , ul Wodna 4/2, 58-560 Jelenia Góra.• 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi

elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza

Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po

bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego

terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o

wypowiedzeniu.

• 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o

świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

• 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas

nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń

nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

• 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę

adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej – przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

XII: Postanowienia końcowe

• 1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu

Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed

dniem ich wejścia w życie.

• 2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą

realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na

wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

• 3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem

w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny

właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

• 4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

• 5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: +48 570 048 283

b) e-mail: creocraft.kontakt@gmail.com

• c) pisemnie na adres: CreoCraft Solutions – Kasjan Zarzycki , ul Wodna 4/2, 58-560

Jelenia Góra.

• 6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

• 7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie

lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

• 8) Nazwa Sklepu internetowego CreoCraft Solutions l adres pod którym jest dostępny:

www.creocraft-solutions.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot

prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich

bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

• 9) Kontakt ze sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod

numerem telefonu: +48 570 048 283 . Całodobowo można kontaktować się poprzez e-mail:

creocraft.kontakt@gmail.com .

• 10) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2024 roku.